خدمات دپارتمان بازرگانی داخلی

تدوین طرح کمیسیون تعیین ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه

کشور ها برای بهره مندی از مزایای ورود و خروج کالا نیازمند ضوابط خاص در ایجاد تسهیلات برای بازرگانان هستند تا بدین واسطه بازرگانان را ترغیب نمایند تا به منظور بهره گیری از تسهیلات قانونمند دولت ها باب تجارت بین المللی را رونق ببخشند. به همین واسطه مناطق آزاد ویژه اقتصادی در کشورها پیش بینی و تاسیس شده تا به واسطه تسهیلات برشمرده دولتی ضمن برخورداری از مزایای بارزگانی صادرات و واردات کشورها کنترل شود.

به منظور حمايت از واحد هاي توليدي مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و براساس تصويب نامه شماره 52173/ت16003 ک مورخ 1374/10/4 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي، مقرر گرديد:

“واردات درصدي از کالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به داخل کشور معادل نسبتي از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي بکار رفته، به قيمت کل کالاي توليدي، بدون هرگونه محدوديتي مجاز و علاوه به عدم نياز به ثبت سفارش و گشايش اعتبار، مشمول شرط غير مجاز و مجاز مشروط نيز نباشد”.

کمیسیون تعیین ارزش افزوده متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صمت،کشاورزی، بانک مرکزی،گمرک جمهوری اسلامی، دبیر خانه شورای عالی و نماینده منطقه تشکیل شده و وظیفه تعیین درصد مجاز و همچنین تعیین درصد ارزش افزوده را عهده دار میباشند و این درصدها براساس اصول و پارامترهای مختلف موجود ( چگونگی شرایط تولید ) توسط شرکت آرکا تجارت آسال با مهارت و بصورت کاملاً تخصصی و اصولی در قالب چارچوب،ارزیابی و تجزیه و تحلیل شده تا برای هر کدام از وزارتخانه های متبوع با توجه به پارامترهایی که درنظر دارند محصول مورد نظر از لحاظ میزان ایجاد ارزش افزوده توجیه داشته باشد .